Գույքային Իրավունք Եվ Կառուցապատում

  • Գլխավոր
  • Գույքային Իրավունք Եվ Կառուցապատում
  • Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքին առնչվող խնդիրների դատական և արտադատական լուծում:
  • Կառուցապատման իրավունքին վերաբերող վեճերի դատական և արտադատական լուծում:
  • Գույքային իրավունքների, գույքի օգտագործան, տիրապետման իրավունքների դատական պաշտպանություն, վեճերի դատական և արտադատական լուծում:
  • Գրավի իրավունքին առնչվող խնդիրների դատական և արտադատական լուծում:
  • Անշարժ գույքի գնման, գրավադրման, վարձակալման, անհատույց օգտագործման հարցերով իրավաբանական աջակցություն:
  • Բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանության իրագործում:
  • Սեփականության իրավունքի ճանաչում, սեփականատիրոջ իրավունքների պաշտպանություն՝ դատական և արտադատական եղանակով:

Գրանցվել Խորհրդատվության