Ապրանքային Նշաններ Եվ Հեղինակային Իրավունք

 • Գլխավոր
 • Ապրանքային Նշաններ Եվ Հեղինակային Իրավունք
 • Ապրանքային նշանի վերաբերյալ օրենսդրության ուսումնասիրություն, իրավաբանական խորհրդատվության, եզրակացության տրամադրում:
 • Աջակցություն ապրանքային նշանների գրանցման հարցում:
 • Ապրանքային նշանի վերաբերյալ փաստաթղթերի հավաքագրում և լրացում:
 • Ֆրանչայզինգի, ապրանքային նշանի զիջման, առուվաճառքի և լիցենզային պայմանագրերի, ապրանքային նշանի օգտագործման վերաբերյալ  պայմանագրերի պատրաստում և գրանցման կազմակերպում:
 • Ապրանքային նշանի միջազգային գրանցման կազմակերպում:
 • Արտասահմանյան ապրանքային նշանի գրանցում ՀՀում:
 • Ապրանքային նշանների պաշտպանություն ապօրինի օգտագործումից, այդ թվում ՀՀ մաքսային մարմիններին կասեցման դիմումների ներկայացում և ապրանքային նշանների գրանցում ՀՀ մաքսային մարմինների կողմից վարվող գրանցամատյանում:
 • Ապրանքային նշանի իրավատիրոջ իրավունքների պաշտպանություն, ապրանքային նշանի վերաբերյալ վեճերում ներկայացուցչություն, այդ թվում՝ դատական կարգով:
 • Ապրանքային նշանների ապօրինի գրանցումների վիճարկում:
 • Հեղինակային, լիցենզային և ստեղծագործության ստեղծման պայմանագրերի կազմում:
 • Հեղինակային և հարակից իրավունքների օբյեկտների վերաբերյալ վեճերի լուծման մարտավարության մշակում և բանակցությունների վարում:
 • Խախտված իրավունքների վերականգնում:
 • Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ լուծումների առաջադրում և դրանց իրականացում:
 • Հեղինակային և հարակից գույքային և ոչ գույքային իրավունքների, դրանց ոտնահարման վերաբերյալ իրավաբանական եզրակացության տրամադրում:
 • Հեղինակային և հարակից իրավունքների խնդիրներով ներկայացուցչություն այլ կազմակերպությունների և մարմինների հետ հարաբերություններում:
 • Հեղինակային և հարակից իրավունքերի պաշտպանություն դատական կարգով:

Գրանցվել Խորհրդատվության